Algemene voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Hashimoto Helder, geregistreerd bij de KBO onder nummer 2.259.359.632 en deelnemers aan een (online) programma en/of 1 op 1-traject. Het (online) lesaanbod en coachings, worden hierna ‘Diensten’ genoemd.

1. Inschrijving programma, bestelling diensten

Inschrijving voor deelname aan een online cursus of programma of bestelling van een of meerdere Diensten geschiedt middels aankoop daarvan. De klant ontvangt een bevestiging van de inschrijving en indien van toepassing, persoonlijke inloggegevens voor de online leeromgeving. Deze inloggegevens zijn persoonsgebonden en alleen bestemd voor klant. De klant mag deze gegevens nooit delen met anderen.

2. Tussentijdse wijziging

Hashimoto Helder is te allen tijde gerechtigd de inhoud van haar Diensten tussentijds te wijzigen, bijvoorbeeld het wijzigen van externe dienstverleners, het aanvullen of wijzigen van het cursusmateriaal, het wijzigen van een bijeenkomst etc.

3. Termijn van de overeenkomst

De duur van het leveren van de Diensten door Hashimoto Helder wordt bepaald door het type programma of traject. Voor zover mogelijk wordt van tevoren kenbaar gemaakt waar het programma uit bestaat (aantal modules, start- en einddatum etc.). Na het verstrijken van deze duur, kan de klant geen aanspraak meer maken op toegang tot online cursusmateriaal.

4. Ontbinding overeenkomst door Hashimoto Helder

Hashimoto Helder heeft het recht het verlenen van Diensten te annuleren en de overeenkomst te ontbinden, en de klant uit alle (besloten) groepen te verwijderen en toegang tot de online cursusomgeving te ontzeggen en trajecten stop te zetten, zonder gerechtelijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling, bijvoorbeeld in de volgende gevallen:

  • bij niet betaling van de facturen door de klant, ondanks aanmaning door Hashimoto Helder; of
  • bij disrespectvolle bejegening door de klant jegens Hashimoto Helder of jegens andere deelnemers van een online cursus of bijeenkomst.

Voorts is Hashimoto Helder gerechtigd om haar (nog te leveren) Diensten te allen tijde te annuleren zonder opgaaf van redenen. In dat geval zal de reeds verzonden factuur aan de klant worden gecrediteerd.

5. Ontbinding/ annulering overeenkomst door de klant

De klant is gerechtigd zijn/haar deelname aan een programma of evenement te annuleren en de overeenkomst met Hashimoto Helder te ontbinden door middel van een schriftelijke annulering gericht aan Hashimoto Helder. Hashimoto Helder is niet gehouden tot terugbetaling van door de klant reeds betaalde bedragen. Daarnaast blijft de klant verplicht eventueel nog te betalen bedragen en/of betaaltermijnen te voldoen.

Het is niet mogelijk eenmaal aangeschaft (online) cursusmateriaal te retourneren. Er geldt geen herroepingsrecht. Door bestelling en betaling verkrijgt de klant direct toegang tot al het cursusmateriaal.

Voor de aankoop van overige online Diensten, waarbij de content verspreid over meerdere weken wordt vrijgegeven, heeft de klant een wettelijke bedenktijd van 14 dagen. Deze bedenktijd gaat in op de dag van de bestelling en loopt af uiterlijk na twee weken. Annulering van de aankoop door de klant dient binnen deze termijn en schriftelijk te gebeuren, waarbij de datum van ontvangst door Hashimoto Helder de annuleringsdatum is. Bij tijdige annulering ontvangt de klant 100% van het betaalde bedrag retour.

6. Overmacht

Indien Hashimoto Helder door overmacht van blijvende of tijdelijke aard wordt verhinderd de Diensten te leveren is Hashimoto Helder gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke mededeling zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, onverminderd het recht van Hashimoto Helder op betaling door de klant voor reeds geleverde Diensten, die zijn geleverd voordat sprake was van een overmachtssituatie, dan wel de (verdere) levering van Diensten geheel of gedeeltelijk op te schorten.

Hashimoto Helder zal de klant zo spoedig mogelijk informeren over de overmacht. Onder “overmacht” wordt verstaan elke omstandigheid, waarmee er ten tijde van de opdracht tot het leveren van Diensten geen rekening kon houden en/of ten gevolge waarvan een normale levering van de Diensten door Hashimoto Helder redelijkerwijze niet door de klant kan worden verlangd, zoals onder andere, doch niet uitsluitend: ziekte, computer- or internetstoringen,  alsmede brand, overstromingen en andere natuurrampen op de locaties waar de Diensten zouden worden geleverd en alle andere omstandigheden, die een deugdelijke levering van Diensten door Hashimoto Helder vertragen of onmogelijk maken.

7. Online cursusmateriaal

De klant verkrijgt toegang tot het online cursusmateriaal nadat deze aan alle daarvoor geldende betalingsverplichtingen heeft voldaan. Hij/zij krijgt een persoonlijke, niet-overdraagbare licentie om het online cursusmateriaal te gebruiken voor leerdoeleinden. Het is uiteraard niet toegestaan de inhoud van het cursusmateriaal voor andere doeleinden te gebruiken, dan wel verder te verspreiden of te kopiëren. Zie ook artikel 13 over Intellectuele Eigendom.

 8. Betaling en facturering

De voor deelname aan een online cursus of programma verschuldigde vergoeding staat vermeld op de website van Hashimoto Helder, bij het betreffende online cursus of programma.

De klant dient de vergoeding direct in 1 maal te betalen via de website. Een stornering of mislukte incasso is geen opzegging of annulering. De betalingsverplichting voor het online programma blijft bestaan.

Voor andere diensten, zijnde een 1 op 1 traject, stuurt Hashimoto Helder een digitale factuur via e-mail. Het volledige bedrag dient te worden voldaan binnen de daarvoor op de factuur gestelde termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Het totale bedrag van de factuur bevat geen BTW, daar Hashimoto Helder vrijgesteld is van BTW.

Indien voor de levering van Diensten vooruit moet worden betaald, kan de klant geen rechten doen gelden op levering hiervan alvorens volledige betaling van het aan Hashimoto Helder verschuldigde bedrag is voldaan.

De standaard betalingstermijn van de facturen van Hashimoto Helder is 14 (veertien) dagen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Indien de klant bezwaar heeft tegen een factuur, dient dit binnen 8 (acht) dagen na factuurdatum aan schriftelijk kenbaar te worden gemaakt, anders geldt de factuur als aanvaard.

De klant aanvaart dat tarieven kunnen wijzigen, waarbij wordt opgemerkt dat de tarieven niet zullen wijzigen tijdens een lopende levering van Diensten.

9. Aansprakelijkheid

Hashimoto Helder zal haar Diensten naar best vermogen uitvoeren. Deelname aan een online cursus of programma, of deelname aan een online of offline traject, valt binnen de eigen verantwoordelijkheid van de klant en de door de klant behaalde resultaten zijn mede afhankelijk van diens eigen inzet. Hashimoto Helder is niet aansprakelijk voor enige door de klant geclaimde schade, waaronder schade die direct of indirect voortvloeit uit, of anderszins verband houdt met, het gebruik van het online cursusmateriaal of de toepassing of het resultaat daarvan. De klant verplicht zich om Hashimoto Helder voor mogelijke aanspraken van derden ter zake van zulke schade te vrijwaren.

10. Persoonsgegevens

Hashimoto Helder neemt in een klantenbestand de naam- en adresgegevens op van de klant en deze gegevens zullen zorgvuldig en vertrouwelijk worden behandeld. Deze gegevens worden gebruikt om de door de klant gewenste Diensten te kunnen leveren en kunnen ook worden gebruikt om de klant op de hoogte te houden van andere Diensten. De klant stemt in met het gebruik van deze gegevens voor het informeren over aanvullende Diensten. Indien de klant hier geen prijs op stelt, kan de klant deze communicatie ten alle tijde laten stopzetten.

11. Vertrouwelijkheid

Hashimoto Helder zal geen gegevens openbaar maken die zij van de klant ontvangt in het kader van het leveren van Diensten aan de klant, tenzij anders is overeengekomen of Hashimoto Helder hiertoe gehouden is op grond van de wet. De klant is te allen tijde gehouden aan geheimhouding van alle informatie die hij/zij van Hashimoto Helder of van andere cursusdeelnemers ontvangt in het kader van het leveren van Diensten, in het bijzonder maar niet beperkt tot de online cursussen en programma’s van Hashimoto Helder.

12. Intellectuele Eigendom

Alle intellectuele en andere eigendomsrechten op alle werken die Hashimoto Helder heeft ontwikkeld of gecreëerd in relatie tot haar Diensten, inclusief trainingen en lesmateriaal, informatievideo’s, blogs, podcasts, e-books, social media content, presentaties, lezingen en al het andere materiaal dat de klant van Hashimoto Helder ontvangt, zijn en blijven berusten bij Hashimoto Helder.

Het is de klant niet toegestaan om deze materialen te gebruiken of te wijzigen in welke vorm of waar dan ook, tenzij Hashimoto Helder hiervoor van tevoren en uitdrukkelijk schriftelijk toestemming heeft gegeven. Het is de klant voorts niet toegestaan om de gebruikte merknamen te gebruiken voor het aanbieden van dezelfde dan wel soortgelijke Diensten.

Het maken van opnamen in beeld en/of geluid en screenshots van de online cursussen of programma’s is niet toegestaan.

Wanneer Hashimoto Helder beeldmateriaal laat maken tijdens een evenement of presentatie, bedoeld om te worden gebruikt als promotiemateriaal, zal Hashimoto Helder dit vooraf kenbaar maken zodat men hiertegen bezwaar kan maken (indien men zelf niet in beeld wenst te komen).

13. Disclaimer: geen medisch advies

De inhoud van de online programma’s en trajecten van Hashimoto Helder en alle cursusmaterialen zijn uitsluitend bedoeld voor informatie-doeleinden. De inhoud is niet bedoeld voor diagnose, behandeling of genezing van welke ziekte of medische klacht dan ook. Niets uit de cursusmaterialen is bedoeld als medisch advies of als informatie voor doe-het-zelf behandelingen of therapieën. De klant dient (potentiële) beslissingen over diens gezondheid altijd met de eigen arts of behandelaar te bespreken.

14. Communicatie

Bij het verlenen van Diensten stemt de klant ermee in dat gebruik wordt gemaakt van niet of niet afdoende beveiligde vormen van communicatie, zoals telefoon, en e-mail. Hashimoto Helder kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, direct of indirect, als gevolg van het gebruik, op welke wijze dan ook, van dergelijke communicatie.

15. Toepasselijk recht en jurisdictie

Alle leveringen van Diensten door Hashimoto Helder en alle overeenkomsten met de klant worden beheerst door het Belgisch recht.